ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019

Скопје, 05 Декември 2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.
Објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник.
Интерен Оглас број 03/2019 од 10:00 час. 05.12.2019 година
Сите информации за огласот можете да ги превземете од линкот
превземи Интерен Оглас 03 2019
превземи Пријава за унапредување 03 2019

ЧЕК ЛИСТИ

Скопје, 29 Ноември 2019

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ДОМУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА ЗЕЛЕНИЛО

ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ ПРЕМИНИ И АЕРОДРОМИ

ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-ПРАВНО ЛИЦЕ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (КОРИСНИК НА УСЛУГА)

« Претходна страницаСледна страница »