Набавка на услуги Поправка и тековно одржување на лесни возила

Скопје, 11 Август 2020

Набавки од мала вредност Поправка и тековно одржување на лесни возила

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година

Скопје, 17 Јули 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година

Набавка на Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање)

Скопје, 29 Јуни 2020

Набавки од мала вредност Стоки-течни горива за службени моторни возила 09450 2020

КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Скопје, 31 Јануари 2020

Кодекс за административни службеници

Годишен финансиски план за јавни набавки за 2020 година

Скопје, 10 Јануари 2020

Годишен финансиски план за јавни набавки за 2020 година

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03 2019 за унапредување на административeн службеник

Скопје, 12 Декември 2019

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03 2019 за унапредување на административeнслужбеник

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019

Скопје, 05 Декември 2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.
Објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник.
Интерен Оглас број 03/2019 од 10:00 час. 05.12.2019 година
Сите информации за огласот можете да ги превземете од линкот
превземи Интерен Оглас 03 2019
превземи Пријава за унапредување 03 2019

ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА

Скопје, 29 Ноември 2019

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ДОМУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА ЗЕЛЕНИЛО

ЗАКОН-ЗА-ЈАВНА-ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ-ПРЕМИНИ-И-АЕРОДРОМИ

ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-ПРАВНО ЛИЦЕ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (КОРИСНИК НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)