ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Стевче Ѓурчевски

Советник комунален инспектор
телефон за контакт: +389.72.228395

електронска пошта: stevce.gjurcevski@dki.gov.mk