ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ

Скопје, 02 Април 2021

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ