ОГЛАСИ
Технички преглед на моторни возила

Технички преглед на моторни возила

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.03/2018

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Технички преглед на моторни возила
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 50.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 21.02.2018 во 13:00 часот
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 18.02.2018 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.2.2) Период на важност на понудата: 30 денови
V.3) Датум на објава: 16.02.2018

Линк до Огласот:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a4353e36-4ced-4603-b844-45494b823774/5