ОГЛАСИ
Сметководствени услуги за буџетски корисник

Сметководствени услуги за буџетски корисник

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.04/2018

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сметководствени услуги за буџетски корисник
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: во просториите на еконосмиот оператор
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 26.02.2018 во 10:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 30 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 23.02.2018 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.3) Датум на објава: 19.02.2018

Линк до Огласот:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/810de4bb-7796-4486-a6b9-f63d778db0e7/5