Правилник за внатрешна организација на Државниот комунален инспекторат-Скопје

Скопје, 20 Април 2021

Правилник за внатрешна организација на Државниот комунален инспекторат-Скопје