Јавни набавки

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019 -Стоки-течни горива за службените моторни возила 00658/2019 -Сметководствени услуги за буџетски корисници 00735/2019