ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ ЗАКОН-ЗА-ЈАВНА-ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ-ПРЕМИНИ-И-АЕРОДРОМИ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА) ЗАКОН ЗА […]

Јавен Оглас бр.02/2019

Јавен Оглас бр.02/2019 превземи  оглас 02-19превземи  образец пријава 02-19 датум на публикување: 01.11.2019 год.краен рок за пријавување: 07.11.209 год.