Јавен Оглас

Јавен Оглас бр.01/2019 превземи оглас 01/2019 Јавен Оглас бр.01/2019 превземи  oglas 01-19 превземи obrazec prijava19 превземи: Одлука за вршење на избор на кандидати по Јавен оглас број 01 2019 год. на определено време    

Јавни набавки

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019 -Стоки-течни горива за службените моторни возила 00658/2019 -Сметководствени услуги за буџетски корисници 00735/2019