ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Садудин Челеби

Советник за човечки ресурси
телефон за контакт: +389.72264346

електронска пошта: saduddin.chelebi@dki.gov.mk