ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година