ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година

Скопје, 17 Јули 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година