Правилници за интегритет

УПАТСВО ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВА НА УКАЖУВАЧ ПРАВИНИК ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ПРАВИЛНИК ПОВРЗАНИ СО ТРОШОЦИ СО РАБОТА Правилник за утврд.на виснина на трошоците за инспекц.постапки завршени со изрек.на мерка ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПОДАРОЦИ ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА Правилник за внатрешно функционирање Правилник за внатрешни процедури Овластување на лице за прием на подароци Упатство за […]