ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Садуддин Челеби

Советник за човечки ресурси

телефон за контакт:+389.72264346
електронска пошта:saduddin.chelebi@dki.gov.mk