УСВОЕНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ

УСВОЕНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2017г.