Извештај за трошоци на функсионер

декември 25, 2018 by · Leave a Comment
Filed under: ГОДИШНИ, ИЗВЕШТАИ 

Јавен оглас бр. 01-2018

април 11, 2018 by · Коментарите се исклучени на Јавен оглас бр. 01-2018
Filed under: ОГЛАСИ 

Набавка на течни горива за патнички моторни возила

март 9, 2018 by · Коментарите се исклучени на Набавка на течни горива за патнички моторни возила
Filed under: ОГЛАСИ 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас: 05/2018

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен комунален инспекторат Скопје

I.1.2) Адреса: Ул.Булевар Кузман Јосифовски – Питу бр.21

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сафет Амет Адреса на е-пошта: safet.amet@dki.gov.mk Телефон/Факс: 072264320/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на течни горива за патнички моторни возила (безготовинско плаќање)

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување со одложено плаќање Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не II.8) Рамковна спогодба: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.2) Електронска постапка? Да

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.2) Гаранција на понудата: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]

IV.1.5) Авансно плаќање: Не

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 12.03.2018 во 14:00 часот

V.1.2) Период на важност на понудата: 30 денови

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 09.03.2018 15:30

V.2) Услови за отворање на понудите Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
12.03.2018 во 14:00

Место: Државен комунален инспекторат-Скопје

V.3) Дополнителни информации

V.4) Датум на објава: 01.03.2018

Линк до Огласот:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c199297-6923-44aa-9381-cfce4a11beb5/5

Сметководствени услуги за буџетски корисник

февруари 22, 2018 by · Коментарите се исклучени на Сметководствени услуги за буџетски корисник
Filed under: ОГЛАСИ 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.04/2018

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сметководствени услуги за буџетски корисник
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: во просториите на еконосмиот оператор
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 26.02.2018 во 10:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 30 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 23.02.2018 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.3) Датум на објава: 19.02.2018

Линк до Огласот:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/810de4bb-7796-4486-a6b9-f63d778db0e7/5

Технички преглед на моторни возила

февруари 22, 2018 by · Коментарите се исклучени на Технички преглед на моторни возила
Filed under: ОГЛАСИ 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.03/2018

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Технички преглед на моторни возила
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 50.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 21.02.2018 во 13:00 часот
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 18.02.2018 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.2.2) Период на важност на понудата: 30 денови
V.3) Датум на објава: 16.02.2018

Линк до Огласот:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a4353e36-4ced-4603-b844-45494b823774/5

Осигурување на службени моторни возила

февруари 22, 2018 by · Коментарите се исклучени на Осигурување на службени моторни возила
Filed under: ОГЛАСИ 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.02/2018

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Осигурување на службени моторни возила
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 160.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 21.02.2018 во 11:00 часот
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 18.02.2018 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.2.2) Период на важност на понудата: 30 денови
V.3) Датум на објава: 16.02.2018

Линк до Огласот:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/63d83ff6-a04a-4b15-97fd-c9e456724722/5