ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ ЗАКОН-ЗА-ЈАВНА-ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ-ПРЕМИНИ-И-АЕРОДРОМИ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА) ЗАКОН ЗА […]

Сметководствени услуги за буџетски корисник

Сметководствени услуги за буџетски корисник

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.04/2018 ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Сметководствени услуги за буџетски корисник II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги Место на испорака на стоките или извршување […]

Технички преглед на моторни возила

Технички преглед на моторни возила

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.03/2018 ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Технички преглед на моторни возила II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 50.000,00 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила […]