Набавка на течни горива за патнички моторни возила

Набавка на течни горива за патнички моторни возила

Набавка на течни горива за патнички моторни возила (безготовинско плаќање)Број на оглас: 05/2018 Одлука избор најповолна понуда 01.docx 27.11.2023.docx за набавка на Стоки-течни горива за службени моторни возила 2023/2024 година ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА-Горива и масла 05-318