Технички преглед на моторни возила

Технички преглед на моторни возила

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.03/2018 ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Технички преглед на моторни возила II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 50.000,00 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила […]

Осигурување на службени моторни возила

Осигурување на службени моторни возила

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.02/2018 ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Осигурување на службени моторни возила II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 160.000,00 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен […]