РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ

Државниот комунален инспекторат нема обврска да нарачува годишен ревизорски извештај.