Измени и дополнувања на законот за комунални дејности