ВРАБОТЕНИ

ВРАБОТЕНИ


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

  • м-р Ристе Георгиев

Виш инспектор-Раководител на одделение за инспекциски надзор

riste.georgiev@dki.gov.mk  +389.71379172

  • м-р Бранкица Николоска

Советник комунален инспектор

brankica.gjokovska@dki.gov.mk  +389.72264349

  • м-р Шериф Сума

Самостоен комунален инспектор  

sherif.suma@dki.gov.mk

  • Таибе Рушити

Самостоен референт за административни работи

taibe.rushiti@dki.gov.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

контакт : е-маил covecki@dki.gov.mk

  • Кадрије Азизи

Раководител на одделение за човечки ресурси

kadrije.azizi@dki.gov.mk +389.76208780

  • Садудин Челеби

Советник за човечки ресурси и

saduddin.chelebi@dki.gov.mk +389.72264346

  • Валентина Илиевска

Самостоен референт за човечки ресурси

valentina.ilievska@dki.gov.mk +389.71213418


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА

контакт : e-mail finansii@dki.gov.mk

  • Ненад Станоев

в.д Раководител на одделение за финансиски прашања

nenad.stanoev@dki.gov.mk  +389.72264339


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНА ПОДДРШКА НА ИНСПЕКТОРАТОТ

  • Блерим Абази

Виш соработник за административни работи

blerim.abazi@dki.gov.mk