ВРАБОТЕНИ


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

  • Александар Бундалевски

Советник комунален инспектор и

В.Д. Раководител на одделение за инспекциски надзор

aleksandar.bundalevski@dki.gov.mk +389.71368476 -подршка на  странки

  • М-р Ристе Георгиев

Советник комунален инспектор

riste.georgiev@dki.gov.mk  +389.71379172

  • Бранкица Ѓоковска

Советник комунален инспектор

brankica.gjokovska@dki.gov.mk  +389.72264349

  • Тања Јовановска-Богданска

Советник комунален инспектор

tanja.j.bogdanska@dki.gov.mk  +389.76490742

  • Ненад Станоев

Помлад комунален инспектор

nenad.stanoev@dki.gov.mk  +389.72264339


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНА ПОДДРШКА НА ИНСПЕКТОРАТОТ

  • Кадрије Азизи

Советник преведувач  по албански јазик и

в.д Раководител на одделение за стручна административно-оперативна поддршка на инспекторатот

kadrije.azizi@dki.gov.mk +389.76208780


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

  • Садудин Челеби

Советник за човечки ресурси и

 в.д Раководител на одделение за човечки ресурси

saduddin.chelebi@dki.gov.mk +389.72264346

  • Валентина Илиевска

Самостоен референт за човечки ресурси

valentina.ilievska@dki.gov.mk +389.71213418


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА

  • Зекирија Салији

Самостоен референт-благајник

zekirija.saliji@dki.gov.mk +389.72264336