ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Директор на Државен комунаелн инспекторат

Вработени лица во Државен комунален инспекторат Скопје

Слободен пристап до информации

Регулатива

Листи за проверка врз основа на кои се спроведува инспекциски надзор

ПРАВИЛНИЦИ, ОДЛУКИ, УРЕДБИ, ОСТАНАТО

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИИ НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

Месечни планови за работа за 2023 година

Неделни звештаии за извршени надзори за 2023 година

Огласи за јавни набавки

Упатство за судир на интереси

Етички кодекс

Овластување на лице за прием на подароци

Правилник за внатрешни процедури

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

УПАТСВО ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВА НА УКАЖУВАЧ

ПРАВИНИК ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

ПРАВИЛНИК ПОВРЗАНИ СО ТРОШОЦИ СО РАБОТА

Правилник за утврд.на виснина на трошоците за инспекц.постапки завршени со изрек.на мерка

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПОДАРОЦИ

Правилник за внатрешно функционирање