Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 01 Јули 2022

Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година