ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

By