ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2021 ГОДИНА

Скопје, 25 Ноември 2020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2021 ГОДИНА