ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Скопје, 08 Февруари 2022

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА