ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас: 05/2018

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен комунален инспекторат Скопје

I.1.2) Адреса: Ул.Булевар Кузман Јосифовски – Питу бр.21

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сафет Амет Адреса на е-пошта: safet.amet@dki.gov.mk Телефон/Факс: 072264320/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на течни горива за патнички моторни возила (безготовинско плаќање)

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување со одложено плаќање Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не II.8) Рамковна спогодба: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.2) Електронска постапка? Да

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.2) Гаранција на понудата: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]

IV.1.5) Авансно плаќање: Не

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 12.03.2018 во 14:00 часот

V.1.2) Период на важност на понудата: 30 денови

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 09.03.2018 15:30

V.2) Услови за отворање на понудите Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
12.03.2018 во 14:00

Место: Државен комунален инспекторат-Скопје

V.3) Дополнителни информации

V.4) Датум на објава: 01.03.2018

Линк до Огласот:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c199297-6923-44aa-9381-cfce4a11beb5/5

By admin