План за јавни набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

План за јави набавки за 2022 година