РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019

Скопје, 18 Јуни 2019