ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -ОПЕРАТОР

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

ЛИСТА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ ПРЕМИНИ И АЕРОДРОМИ – НОВА 2024 -КРАТКА 777

ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (КОРИСНИК НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

ЗАКОН-ЗА-СНАБДУВАЊЕ-СО-ВОДА-ЗА-ПИЕЊЕ-КОЛЕКТОРСКИ-СИСТЕМИ

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД -ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈКП 1 1-ПРАЗНА 2024

ЗАКОН-ЗА-УПРАВУВАЊЕ-СО-ОТПАД-ПРАВНО-ЛИЦЕ-СО-ДОЗВОЛА-ОПЕРАТОР

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД -ПРАВНИ ЛИЦА -СОЗДАВАЛИ НА ОТПАД-КРАТКА 2024Г