ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА ЗЕЛЕНИЛО

ЗАКОН-ЗА-ЈАВНА-ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ-ПРЕМИНИ-И-АЕРОДРОМИ

ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-ПРАВНО ЛИЦЕ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ

ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (КОРИСНИК НА УСЛУГА)

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

By safet