Јавни набавки

Скопје, 28 Мај 2019

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 00658/2019

-Сметководствени услуги за буџетски корисници 00735/2019