ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2019

Скопје, 28 Мај 2019

План за Јавни Набавки 2019 год.