ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА

Скопје, 12 Февруари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА