ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Скопје, 02 Февруари 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА